Dergim i artikullit

Artikulli i plotë  duhet të dërgohet në sistemin online.


Formatimi

Artikulli duhet të jetë i formatuar në letër A4, duke lënë 4.5 cm bosh nga të gjitha anët, MS Word 2007

Shkrimi i permbajtjes duhet të jetë Times New Roman, single line, duke ndarë paragrafët nga njeri tjetri nga pas me 6 pt, teksti i përgjithshëm (vijëzimi justifyed) me germë me font 11.
Titulli përgjithshëm shtypet me
germa KAPITALE me font 14 dhe me bold.
Titulli, autori(t) dhe adresat vendosen
në qendër.
Titulli, gjithë titujt dhe nëntitujt e nënndarjeve shtypen me
bold.
Emri(at) e autorit(ëve), adresa(at), fjalëkyçet, dy abstraktet (shqip dhe anglisht), literatura, gjithë shpjegimet dhe shkrimet në tabela dhe figura, formulat duhet të jenë të gjitha me
font 10.
Artikulli i formatuar sipas këtyre udhëzimeve, bashkë me formulat, tabelat, figurat dhe fotografitë nuk duhet të kalojnë 10 faqe.

Artikulli duhet të përmbajë këto nënndarje: 

 • Titullin
 • Autorin(ët) në një rresht, 
 • Adresën(at) përkatëse korresponduese (përfshirë e-mail, si dhe kush mban lidhjet me Redaksinë) në rreshta të veçantë, 
 • dy Abstraktet (jo më shumë se 200 fjalë ose 20 rreshta) në shqip dhe në gjuhën angleze të saktë, 
 • Fjalëkyçet (jo më shumë se gjashtë), 
 • Hyrjen
 • Materiali dhe metodat
 • Rezultatet
 • Diskutime dhe/ose Përfundime
 • Falënderime
 • Literatura

Gjithashtu, në Buletin mund të publikohen informacione përmbledhëse në më pak se katër faqe si: Informacion shkurt, Diskutim, Përmbledhje Libri, Njoftim. Korrigjimi i tyre mund të bëhet vetëm nga Redaksia, dhe për këtë këto dorëshkrime duhet të përgatiten me kujdes më të veçantë.

Përmasat e tabelave, figurave dhe fotografive nuk duhet të kalojnë përmasat e faqes së shtypur, 12 cm në gjerësi x 18 cm në gjatësi. Figurat dhe fotografitë duhet të kenë cilësi të mirë dhe legjendë të qartë dhe të lexueshme për shtypin bardhë e zi. 

Formulat duhet të jenë të shkruajtura qartë me simbole të pajtueshme, për të mos krijuar keq interpretime.
Emrat latinë të gjallesave duhet të shtypen saktë dhe të formatohen me germa italike.
Citimet e literaturës duhet të bëhen duke përdorur emrin e autorit, të dy autorëve, ose të autorit të parë:
p.sh. në përdorimin drejtpërdrejt në periudhë: Uherkovich (1963): Brakefield & Dowdeswell (1985); Van den Hoek et al. (1995);

ndërsa në citimin e përgjithshëm: (Uherkovich, 1963; Brakefield & Dowdeswell, 1985; Van den Hoek et al., 1995).

Literatura duhet të shkruhet qartë dhe e plotë duke perfshire:

 • te gjithë autorët, 
 • titulli i plotë, 
 • emri kuptueshëm te botuesit dhe faqet, 

si më poshtë (për librat dhe artikujt shkencorë përkatësisht):

Brakefield P. M. (1982): The ecological genetics of quantitative characters of Maniola jurtina and other butterflies. In: The biology of butterflies. Symposia of the Royal Entomological Society, London. No. 11: 167-190

Brakefield P. M., Dowdeswell W. H. (1985): Comparison of two independent scoring techniques for spot variation in Maniola jurtina (L.) and the consequences of some differences. Biol. J. Linn. Soc. 24: 329-345

Uherkovich G. (1963): Contributions a’ la connaisance du potamo-phytoplancton de quelques fleuves de l'Albanie. Acta Botanica, Ac. Sci. Hungaricae, vol. 9: 161-172

Van den Hoek C., Mann D. G., Johns H. M. (1995): Algae: An introduction to phycology. Cambridge University Press: 1-624

 Vetëm artikulli i saktë dhe i plotë pranohet. Ai diskutohet për recensë në mbledhjen e parë të Redaksisë. Një recensues anonim më afër fushës shkencore të dorëshkrimit jep mendim me shkrim për cilësinë dhe shkallën përmirësimit. Autori përgjegjës informohet nga Redaksia kur Dorëshkrimi ka nevojë për përmirësime ose plotësime të mëtejshme.

KËSHILLI BOTUES